کاربر محترم خوش آمدید


برترین های روز

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری

برترین های هفته

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
11:45:3110.98817civil 0914...168
20:59:466.88496reza makvandi 0916...828
31:33:145.6268برنده 0911...871

برترین های ماه

ردیف مجموع زمان مجموع مسافت مجموع کالری نام کاربری
114:31:1557.332500برنده 0911...871
24:24:2829.722037reza makvandi 0916...828
31:45:3110.98817civil 0914...168
44:51:18.57856hooman kol 0935...424
50:15:140.6135مهدی میلوپا 0936...191